ادبیات راهنمایی پیشوا
وبلاگ تخصصی و شخصی ادبیات فارسی
درس اول:

1- با کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

1- جوانی- پیریo        2- بی نیازی و نیازمندی o     3- خندان و گشاده رویo         4- تعالی و بلند مرتبهo

2- املای کدام گزینه با توجه به معنی آن نادرست است؟

1- نصرت: یاری o   2- قیمت: ارزش  o              3- طنین: صداo                  4- تعالی: بلند مرتبهo

3- در هر قسمت رابطه بین کلمات را مشخص کنید (از لحاظ مترادف- هم خانواده- متضاد)

1- گنجینه و آبشخور (                        )                      2- ظلم و مظلوم(                                )

3- قهر و طمع(                               )                        4- اعظم و عظیم(                               )

4- برای واژه های نصرت دو هم خانواده بنویسید؟

5- درس دوم:

5- املای کدام گزینه با توجه به معنی نادرست است؟

الف- فرغه: لباسo       ب- عیش:شادی o              ج- رخصت: اجازهo               د- طنین:صداo

6- مفهوم کدام واژه با مفهوم گزینه دیگر ارتباط ندارد؟

الف- رخصتo             ب- اختصارo            ج- ترخیص o                      د- مرخشo

7- کدام گزینه به ترتیب ((صفت عالی))((صفت تفضیلی)) ((صفت نسبی)) بکار رفته است؟

الف- درستکار در این- با تقوا- پنهانی o           ب- زیبا- برتر- فانیo

ج- عالی- فاضل تر- ماهانه o                    د- شجاع ترین- کوتاه تر- زرینo

8- در بیت ((چشمه های خروشان تو را می شناسند/ موج های پریشان تو را می شناسند)) واژه

 های................و....................صفت هستند.

9- مفهوم کدام گزینه با مفهوم گزینه های دیگر ارتباط ندارد؟

الف- ناجی o             ب- نجاتo                  ج- منجیo                  د- نجمo

درس سوم:

10- در متن زیر غلط های املایی را مشخص نموده و درست آنها را بنویسید؟

رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه حیاط حقیقی مردان خدا، ققنوس و از میان خاکستر نخل های نیم سوخته، خانه های ویران، اتوموبیل های آتش گرفته و کشتی های به گل نشسته سر برآورد، عجب از این عقل بازگونه که ما را در جهت و جوی شهدا به قبرستان می کشاند.

11- املای کدام گزینه با توجه به معنی آنها نادرست است.

الف- تداعی: به یاد آوردن o    ب- صلاح: گیرنده o         ج- شط: رودخانه ی بزرگ o    د- اصحاب: یارانo

12- کدام گزینه از گزینه های زیر با کلمه ی معراج هم خانواده نیست؟

الف- عروجo             ب-  محراجo                    ج- اوج o                  د- گزینه های الف و جo

13- در جاهای خالی با توجه به مفهوم جمله کلمه ی مناسب را قرار دهید؟

یک روز ناگهان از آسمان اتش بارید و...................................معمول شهر متوقف شد(حیاط- حیات)

14- در جمله ((سخن عشق پیر و جوان نمی شناسد)) کدام آرایه به کار رفته است؟

الف- تشبیهo              ب- مراعات النظیر  o                     ج- سجع   o                   د- تضادo

درس چهارم

15- کلمات مناسب را با توجه به معنی آنها در جمله جایگزین کنید؟

- ما در دنیای پر از.................................و کشمکش کوشش سرو و کار داریم( رقابت – رغابت)

16- مفرد واژه های زیر را بنویسید؟

قوانین:                                     ذخایر:                                     منابع:

17- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

الف- جوان باید دارای قربهه یفقد و تحلیل باشد o                              ب- داده های طبیعی غنی استo

ج- جوان کار آیی و قابلیت باید داشته باشدo                                   د- در غرور و غفلت غرق شدندo

18- کدام گزینه با واژه فضیلت هم خانواده نیست؟

الف- فاضل o               ب- فضایل  o                       ج- فضل o                   د- مظلومo

درس پنجم

19- معنی واژه تنگی  در کدام گزینه آمده است؟

الف- تنگ نای o             ب- سختی و بلاها o                ج- تنگ آب  o               د- آرامشo

20- املای کدام گزینه با توجه به معنی ان ((نادرست)) است؟

الف- پرهیزکار: باتقوا  o          ب- ذات: جوهر انسان o       ج- بخرد: نادان o         د- مردمی: انسانیتo

21- مترادف واژه های زیر را بنویسید؟

دانایی:                بیراه:                            پرهیزگار:

22- در بیت زیر چه آرایه ی هایی وجود دارد؟

علم بال است مرغ جانت را                            بر سپهر او برد روانت را

درس ششم:

23- کدام گزینه با واژه ی ((توقف)) هم خانواده نیست؟

الف- وقوف o                ب- واقفo                        ج- قافیهo                  د- موقوفo

24- کدام گزینه از نظر معنا با گزینه های دیگر سازگاری ندارد؟

الف- آفت o             ب- بلا  o                    ج- مقرون  o              د- مشقتo

25- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

الف- وقت آن است باقی ضمان خود بدا دار رسانمo

ب- موش، بندها ببرید و یکی که عمده ببود بگذاشتo

ج- این ملاطفت بپذیرید که عاقل در مهمات، توقف جایز نشمرد. o

د- گربه گفت: ((مقرون به ابواب بلا و مشقت)) o

درس هفتم:

26- املای کدام گزینه با توجه به معنی آن درست است؟

الف- حقه: کلک o         ب- مسخر: مسخره(تمسخر)  o          ج- حیران: با عجلهo          د- خفته: خوابیدهo

27- دانستن....................................ما را در فهم دقیق معنای شعر یاری می کند؟

28- شعرهای حکمی را تعریف کنید و نام دیگر آنها را بنویسید؟

29- در جاهای خالی کلمه صحیح قرار دهید؟

پاک و بی عیب خدایی که به..................................( عزیر (تقدیر – تغدیر)

شکر انعام تو هرگز نکند ....................................(شکر گزار – شکر گذار)

درس هشتم:

30 مترادف کلمات زیر را بنویسید؟

صنع:..........                   قصر:..........              قناعت:  ..........             قندیل: ............

31- املای کدام کلمه با توجه به معنای آن غلط است؟

الف- نهر: رودخانه o             ب- متحیر: سرگردان  o               ج- قافل: بی خبرo

32- در متن زیر غلط های املایی را مشخص کنید؟

چون میق و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و غوس قزح و علاماتی که در هوا پدید آید همه عجایب سنع حق تعالی است

33- با حروف به هم ریخته واژه های معنی دار بنویسید؟

الف- (غ – ل- ا- ف )                                    ب-(س – ب- ط- ا )

ج-  (ق – ت- ع- ا- ن )                                  د- (ا- ت- ع- ض- ا- ر)

درس نهم:

34- املای کدام گزینه غلط است؟

الف- قناع: o            ب- حاجت  o               ج- بصیرت o                د- غنیمتo

35- با توجه به معنی جمله حرف جا افتاده کلمه مورد نظر را بنویسید؟

رسم دوستی شکستن آئینه نیست؛درست آن است که خود را ا.......................لاح کنیم.(اسلاح- اصلاح)

36- مترادف کلمه های زیر را بنویسید؟

الف- غوغا:                       ب- ایام:

درس دهم:

37- در متن زیر غلط های املایی را خط کشیده و صحیح آنرا بنویسید؟

بدان که هر کسی صحبت و دوستی را نشاید بلکه باید که صحبت با کسی دارند که در وی سر خسلت بود: اول آنکه عاقل بود  که در صحبت  عمق و نادان هیچ فایدن نبود؛ دوم آنکه نیکو خلق بود که در بد خو صلامت نبود و سوم آنکه به سلاح بود.

38- املای کدام گزینه با توجه به معنی درست است؟

الف- معصیت: گناه  o     ب- اسحاب: یاران o            ج- امین: گودo             د- مسر: اصرار کنندهo

39- دور شکل صحیح کلمات خط بکشید؟

الف- خوشحالی و خرصندی- خوشحالی و خرسندی               ب- لحظات زندگی- لحظات زندگی

ج- نصیم دل انگیز- نسیم دل انگیز                                    ح- نصیم دل انگیز- نسیم دل انگیز

40- کدام گزینه با تمام گزینه ها تفاوت دارد(از نظر مترادف و متضاد بودن)

الف- مصاحبت و دوستی o      ب- خوشحالی و ناراحت o      ج- عاقل و نادان o       د- اصحاب و دشمنانo

درس یازدهم

41- معنی واژه ((پویه کرد))  درمصرع ((پویه همی کرد و در آمد به سر)) در کدام گزینه آمده است؟

الف- کسی که گریه کند  o               ب- دویدن   o      ج- دوستی و محبت o         د- شرمساریo

42- با واژه های زیر جمله بسازید؟

عاقبت اندیش:

مهر دل:

دانایی:

43- درستی یا نادرستی جمله ی زیر را مشخص کنید؟

در نوشتن واژه های عربی مانند املاء، اجراء بهتر است همزه ی پایانی حذف شود.    درست  o       نادرستo

44- املای کدام گزینه با توجه به معنی کلمات نادرست است؟

الف- آزادگان: گروه نجبا   o            ب- زی: بسوی o         ج- واقعه: رویداد o       د- بن چاه: ته چاهo

45- کدام گزینه با واژه ی آزادگان هم خانواده نیست؟

الف- آزاده o                      ب- آزاد o                       ج- مازاد o              د- آزادیo

درس دوازدهم:

46- برای واژه ی آداب دو هم خانواده بنویسید؟

47- با واژه های غریب و قریب (واژه های هم  آوا) جمله بسازید؟

48- در کلمات حرف جا افتاده آن را بنویسید؟

الف- مهارت و تخص................                  ب- م..........اورات و گفتگو                 ج- خدمتگ...........ار

49- املای کدام گزینه غلط می باشد؟

الف- تمسخر o               ب- اصلاح   o                     ج- تحسین   o                د- دریقo

درس سیزدهم:

50- کلمه صحیح داخل پرانتز را در جای مناسب قرار دهید؟

سرزنش ها گر کند خار (                        ) غم مخور ( مغیلان – مقیلان)

51- مترادف لغات زیر را بنویسید؟

فنا:                     مغیلان:                         احزان:                       سامان:

52- کلمه اشتباه را در بیت زیر مشخص کنید؟

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور                کلبه ی اهزان شود روزی گلستان غم مخور

درس چهاردهم:

53- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است؟

الف- می مانست- شبیه بود o  ب- فروزان- روشنo  ج- محضر-    جای حضور – درگاهo د- فغیه- دانشمندo

54- هم خانواده کلمات زیر را بنویسید؟

موفقیت:                           جاهل:                    مسائل:                    راضی:

55- غلط های موجود در متن را بیابید و صحیح آن ها را بنویسید؟

مرد بیمار با کلماتی مقتع از دوست دانشمندش طمنا کرد یکی از مسائل علمی را که زمانی با وی در میان گزاشته بود باز گوید

56- مترادف واژه های زیر را بنویسید؟

مناظره:                                                    طنین:                       فراست:

درس شانزدهم:

62- معادل فارسی واژه های و ترکیب های زیر را بنویسید؟

الا:                          علی الصباح:                                طرار:                            علی رغم:

63- معنی کدام واژه با توجه به املای آن صحیح است؟

قریب: دور                          غریب: نزدیکی             قریب: نزدیک           غریب: دور

64- متن زیر را به نثر امروزی باز گردانید؟

چون رابعه بزرگ شد، پدر و مادرش بمردند و در بهره قحطی عظیمی پدید آمد و خواهران متنفر شدند و رابعه بدست  ظالمی افتاد او را به چند درهم فروخت آن خواجه او را به رنج و مشقت کار می فرمود.

65- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و صحیح آن را بنویسید؟

نقل است آن شب که رابعه در وجود آمد در خانه ی پدرش چندان جامعه نبود بر خواست و به در خانه آن همسایه رفت از گوشه ی سومعه ی آواز در آمد که ای مرد خود را رنجه مدارد که او چند سال است تا به ما دل سپرده است.

درس هفدهم:

66- واژه های مناسب را در جمله بکار ببرید؟

الف- هرگز خود را پیش دیگران...............ممکن(خوار – خار )        ب- ..........نعمت های خداوند همه جا گسترده است(خوان- خان)

67- کدام واژه ها به ترتیب غلط و صحیح است؟

الف- ازدحام- ازدهام                  ب- ترجیح- ترجیه                      ج- وحله- وهله                د- راجب – راجع به

68- در کدام گزینه غلط املائی وجود دارد درست ان را بنویسید؟

الف- این سرزمین در شبانگاه خویش        ب- سرزمین را سربلندی و ازت بخشیده اند

ج- از شکوه و غنای تاریخی خودالهام بگیریم      د- این کشور باید رابعه و پروین بپرورد.

69- با کلمه های به هم ریخته کلمه ی تازه بوجود آورید؟

الف-.........................(ز ل غ ا ی )                             ب- .................................(ف ر ب ی ا ا )

ج-...............................(آ د ی ب ز ر و ن )                  د- ...............................( ح ج د ه ن )

درس نوزدهم:

75- املای کدام گزینه با توجه به معنی نادرست است؟

الف- امارت: فرمانروایی                      ب- اهل: کار          ج- منسوب:نسبت داده شده        د- عمارت: آباد کردن

76- با توجه به کلمات داخل پرانتز حرف جا افتاده از واژه های زیر را بنویسید؟

الف- ان..............اف(منصفانه)     ب-..........لاح(مسلح)

77- با توجه به معنی حروف جا افتاده از واژه های زیر را بنویسید؟

الف-من....وب(گمارده شده)                    ب- .ب....ض(ناراحتی درونی از غصه)

  ج- م...طور( نوشته شده)                         د-.....مل(کار)

78- کدام گزینه غلط املای وجود دارد صحیح آن ها را بنویسید؟

الف- او با صدای صاف و روشن گفت             ب- شط خرمشهر کف می زند

ج- کودک ما بقذ خود را خورد                      د- ایمان ،تنها صلاح جنگ بود

درس بیستم:

79- علامت تشدید را روی حرف مشدد قرار دهید؟

گلی از خاکستر                 خط خرمشهر            قصد              ترقی

80- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید؟

یکی از آنها...............بود(اعترازش- اعتراضش)   این  طرف تنها...........جنگ ایمان بود.(سلاح- صلاح)

81- واژه های (صبر و بردباری) (ریز و درشت) و(علم و علماء) هر کدام به ترتیب نسبت به هم چه حالی دارند؟

الف- مترادف- هم خانواده- متضادo                      ب- مترادف- متضاد- هم خانواده o 

 ج- هم خانواده- متضاد- مترادف o                       د- مترادف- مترادف- هم خانوادهo

82- با حروف به هم ریخته هر گزینه واژه ی معنی دار بنویسید؟

الف-(ا ت ع م د ا)     ب- (ا ت ع ض ا ر )                ج- 0خ م ت د ر گ ز ا )    د- (ا ه ش ب ت )

درس بیست و یکم

83- متن زیر را بخوانید و غلط های آن را بیابید و صحیح آنرا بنویسید؟

این بود که در شش سالگی فن زریف نقاشی را ره کردم و ناچار شدم شغل دیگری انطخاب کنم وفن خلبانی را یاد گرفتم.

84- تشدید کلمه های زیر را بنویسید؟

حضور                      حتی                     سیاره             سن

85- متضاد کلمات زیر را بنویسید؟

نفرت:                       ناشکیب:           مشغول:            خوش حال:

86- برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید؟

مالک..........................و...........................         تصویر..........................و....................

[ شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 23:51 ] [ محمد رضا رمضانی ]
درباره وبلاگ

امکانات وب